Vi tilbyder

Boformen Landlyst Midtjylland misbrugerSom boform forsøger Landlyst at skille sig ud fra almene botilbud gennem blandt andet:

  • fysiske rammer
  • personalegruppens faglige sammensætning
  • organisationsstruktur
  • større muligheder for at prioritere samvær/omsorg
  • personalets kendskab til misbrugsadfærd
  • håndtering af sociale vanskeligheder

Boformen Landlyst er et boligselskab efter ABL §105, og udlejningen administreres af OK Fonden.

Godrumgruppens personale leverer støtte efter servicelovens SEL §85.

Boformen Landlyst er det ideelle boform for borgere med en diagnose eller en problematik, der opfylder et eller flere af de opstillede kriterier. Dette kan være brugere som enten bor i eget hjem eller en anden institutionstype, hvor det fremtidigt kan ses hensigtsmæssigt med en mere specifik faglig tilgang, en mere ligestillet gruppe af medbeboere eller at flere ressourcer koncentreres om den enkelte brugers specifikke problemstilling.

Vores metoder

Vi arbejder ud fra et værdigrundlag, der hedder dialog, fælles forståelse, fælles forventninger og sammenhæng. Disse værdier kommer til udtryk i vores hverdag gennem vores tilgang til brugeren og tilgangen til arbejdet.

I det konkrete samarbejde med brugeren, har vi øje for hvor brugeren er i livet og hvilke ønsker han/hun må have. Det vil sige at vi ud fra vores observationer og tilgængelige informationer, i et samarbejde med brugeren, tilrettelægger og tilpasser den hjælp og støtte samt de tiltag, der skal iværksættes for at varetage den enkelte beboers behov og ønsker.

Vi opstiller kortsigtede og langsigtede mål, ud fra den enkelte beboers ressourcer og ønsker. Dette kan f.eks. være, at beboeren:

  • skal arbejde hen imod at deltage i sociale sammenhænge
  • opnår en stabil økonomi
  • genoptræner visse fysiske færdigheder
  • får en regelmæssig og sufficient kost

Vi reviderer løbende for at sikre, at målene er aktuelle og optimale.

En af måderne hvorigennem vi søger at opnå dynamik, er ved åben intern dialog i hverdagen. Hvor det er påkrævet, sker det også via vores personalemøder samt via supervision, hvor problemstillinger, der kan være i personalegruppen eller i forhold til beboere tages op.

Personalet deltager jævnligt i eksterne/interne kurser, som specifikt omhandler arbejdsmetoder eller problemstillinger i arbejdet med vores gruppe af beboere.

Vi arbejder med KRAP (kognitiv ressourcefokuseret og anerkende pædagogik), social færdighedstræning samt Nada.

Den viden, vi besidder gennem vores respektive uddannelser eller tilegner os via kurser, deler vi med hinanden for at opnå en større bred faglighed og skabe en mere alsidig personalegruppe til gavn for beboerne