Hvad kan Landlyst tilbyde?
Da vi er en boform, bestræber vi os på at være noget andet end et, i ordets forstand, normalt botilbud. Der er flere ting der skiller sig ud: Stedets fysiske rammer, personalegruppens faglige sammensætning, vores organisationsstruktur, større muligheder for at prioritere samvær/omsorg, personalets kendskab til misbrugsadfærd og håndtering af sociale vanskeligheder.

Boformen Landlyst er et boligselskab efter ABL §105, og administreres af boligselskabet AAB Silkeborg.

Godrumgruppen’s personale leverer støtte efter servicelovens SEL §85.

Det er det ideelle boform for brugeren med en diagnose eller en problematik der opfylder de, på forsiden beskrevne kriterier. Dette kan være brugere som enten bor i eget hjem eller en anden institutionstype, hvor det fremtidigt kan ses hensigtmæssigt med en mere specifik faglig tilgang, en mere ligestillet gruppe af medbeboere eller at flere ressourcer koncentreres om den enkelte brugers specifikke problemstilling.

Hvilke metoder arbejder vi efter:
Vi arbejder udfra et værdigrundlag der hedder dialog – fælles forståelse – fælles forventninger og sammenhæng. Disse værdier kommer til udtryk i vores hverdag gennem vores tilgang til brugeren og tilgangen til arbejdet.

I det konkrete samarbejde med brugeren, har vi øje for hvor brugeren er i livet og hvilke ønsker han/hun må have. Det vil sige at vi udfra vores observationer og tilgængelige informationer, i et samarbejde med brugeren, tilrettelægger og tilpasser den hjælp og støtte, samt de tiltag der skal iværksættes, for at varetage den enkelte beboers behov og ønsker.
Vi opstiller kortsigtede og langsigtede mål, udfra den enkelte beboers ressourcer og ønsker. Dette kan f.eks. være at beboeren skal arbejde hen imod at deltage i sociale sammenhænge, at beboeren opnår en stabil økonomi, at beboeren genoptræner visse fysiske færdigheder eller at beboeren får en regelmæssig og sufficient kost.Vi reviderer løbende, for at sikre at målene er aktuelle og optimale.

En af måderne hvor igennem vi søger at opnå dynamik, er ved åben intern dialog i hverdagen og hvor det er påkrævet, sker det også via vores personalemøder, samt via supervision, hvor problemstillinger der kan være i personalegruppen eller i forhold til beboere tages op.
Personalet deltager jævnligt i eksterne/interne kurser, som specifikt omhandler arbejdsmetoder eller problemstillinger i arbejdet med vores gruppe af beboere.

Vi arbejder med KRAP (kognitiv ressource fokuseret og anerkende pædagogik) samt Nada.

Den viden vi besidder gennem vores respektive uddannelser eller den viden vi tilegner os via kurser, deler vi med hinanden for at opnå en større bred faglighed og skabe en mere alsidig personalegruppe, til gavn for beboerne.